1. pl
  2. en

W ramach X TSBJ odbędą się 13 czerwca 2023 roku w Słupsku w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku w godzinach od 9.00 do 17.00 warsztaty metodologiczne. Lista proponowanych warsztatów przedstawia się następująco:

W1. dr hab. Marek Gorzko, prof. uczelni (AP) - Metodologia Teorii Ugruntowanej – generowanie teorii;

W2. dr hab. Jakub Niedbalski, prof. uczelni (UŁ) - Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS;

W3. dr hab. Waldemar Dymarczyk (UŁ) - Czy widzieć znaczy wiedzieć? Czyli o osadzeniu obrazów w kontekście i z kontekstu obrazów czytanie;

W4. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (UŁ) - Znaczenie kontemplacji w jakościowych badaniach społecznych: techniki badawcze, przykłady zastosowań;

W5. dr Marcin Kafar (UŁ), dr Colette Szczepaniak - Autoetnografia jako metoda badawcza i alternatywna przestrzeń praktyk akademickich;

W6. dr Łukasz Marciniak (UŁ) - Eksploracja poprzez metaforę. Generowanie metafor werbalnych i wizualnych jako metoda zbierania wielowymiarowych danych jakościowych; 

W7. dr hab. Magdalena Szpunar, prof. uczelni (UŚ) - Metodologia badań przez internet. O szansach i wyzwaniach projektów badawczych realizowanych online;

W8. dr hab. Małgorzata Michel, prof. uczelni (UJ) – Badanie środowisk defaworyzowanych w wymagającym terenie: aspekty bezpieczeństwa, dylematy etyczne i metodologiczne w kontekście kryzysu humanitarnego;

W9. dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska (SGH) – Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) w praktyce, czyli sfokusuj się na fokus;

W10. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. uczelni (AMW) – Fenomenografia w badaniach społecznych; 

W11. dr Joanna Bielecka-Prus (UMCS) – Analiza dyskursu;

W12. dr hab. Martyna Pryszmont (UWr), dr Joanna Golonka-Legut (UWr) – Analiza materiałów audiowizualnych w praktyce badawczej.