Cele warsztatu:

 • Wprowadzenie do podejścia fenomenograficznego na tle analiz jakościowych w naukach społecznych, w tym zapoznanie się Słuchaczy ze specyfiką przedmiotu badania i sposobów jego określania na tle epistemologicznych założeń podejścia fenomenograficznego;
 • Rozpoznanie możliwości zastosowania podejścia fenomenograficznego w badaniach społecznych, w tym edukacyjnych;
 • Pogłębienie rozumienia różnic pomiędzy podejściem fenomenograficznym a innymi podejściami badawczymi w obszarze nauk społecznych (w tym – badaniem fenomenologicznym i badaniami lingwistycznymi);
 • Rozwój umiejętności prowadzenia oraz analizy wywiadów fenomenograficznych, a także fenomenograficznej analizy innych typów wytworów;
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania raportu z badań fenomenograficznych
 • Rozpoznanie możliwości integrowania badań fenomenograficznych w ramach szerszych projektów wykorzystujących odmienne podejścia metodologiczne.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład problemowy, dyskusja, metoda projektów, studium przypadku

Przebieg zajęć:

 1. Wykład wprowadzający z dyskusją (2 godziny)
 2. Warsztat:
 • Prowadzenie wywiadu fenomenograficznego;
 • Analiza wywiadu/analiza wytworów;
 • Opis przestrzeni wynikowej i tworzenie raportu badawczego;
 • Wtórne wykorzystanie rezultatów badań fenomenograficznych w obszarze innych podejść badawczych (badania wielostopniowe) lub ich teoretyzacji;
 • Studium przypadku (analiza wybranych raportów z badań fenomenograficznych).

Potencjalni adresaci: Badacze lub potencjalni badacze z obszaru nauk społecznych, posiadający podstawową orientację w metodologii badań jakościowych; doświadczenie w obszarze badań fenomenograficznych nie jest niezbędne.

Przygotowanie uczestników do warsztatów: istnieje możliwość pracy na materiale (tj. treści wywiadów) dostarczonych przez uczestników warsztatu; w tym celu proszę o wcześniejszy kontakt mailowy (nie później niż na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia warsztatu): me.astrid@gmail.com.

 

W10.

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. uczelni (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Fenomenografia w badaniach społecznych