Przedmiot debaty publicznej jak i zainteresowań badawczych badaczek i badaczy jakościowych od pewnego czasu stanowią fenomeny i sytuacje, które związane są z przemocą na granicy, wojną, ograniczeniami Praw Człowieka, Praw Kobiet i Praw Dziecka, ruchami radykalnymi, represjami aparatu państwa i służb, opresją systemu, skrajnym ubóstwem, wykluczeniami. Wymagają one specyficznych, specjalnych umiejętności badawczych, wiedzy i kompetencji. Badaczki i badacze wychodząc w wymagający i trudny teren, stykają się z wieloma dylematami etycznymi i metodologicznymi, stają przed etycznymi wyborami. W procesie badawczym spotykają osoby doświadczające nadużyć władzy, przemocy, skrzywdzone wojną, ofiary łamania Praw Człowieka, Praw Kobiet i Praw Dziecka. Często uwspólnione z osobami badanymi doświadczenia badaczek i badaczy dzieją się w kontekście krzywdy, bólu, braku poczucia subiektywnego i obiektywnego bezpieczeństwa, przemocy. W związku z powyższym istnieje duża potrzeba tworzenia oddolnych aktywności, również samopomocowych w kręgach badaczek i badaczy, których celem jest wsparcie, superwizja, wypracowywanie strategii odporności, przetrwania, prób rozwiązywania wspomnianych dylematów etycznych i metodologicznych, tworzenia nowych, adekwatnych do sytuacji kodeksów etyki badań opartych o dyrektywy przestrzegania z jednej strony Praw Człowieka, z drugiej rygorów metodologii badań naukowych. Proponowany warsztat jest odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie.

Cele warsztatu to:

  1. Wsparcie badaczek i badaczy realizujących badania w trudnym terenie;
  2. Wspólne wypracowanie strategii radzenia sobie w zidentyfikowanych, wywiedzionych z doświadczenia badaczek i badaczy kategoriach sytuacji problemowych.
  3. Próba zmierzenia się z najczęstszymi dylematami etycznymi i metodologicznymi, będącymi doświadczeniem uczestniczących badaczek i badaczy.
  4. Identyfikacja sytuacji wyborów, przed jakimi stają badaczki i badacze procesie badań.
  5. Szukanie strategii i sposobów wzmacniania odporności badawczej w rozumieniu resilience.
  6. Zapoznanie z Kodeksami Etyki Badań, które mogą posłużyć badaczkom i badaczom w terenie.
  7. Superwizja badawcza.

Warsztat prowadzony będzie przez doświadczoną badaczkę terenową i streetworkerkę, relizującą badania w wymagającym i trudnym terenie, w gettach ubóstwa, przestrzeniach wykluczonych, na ulicy z osobami zaangażowanymi w aktywność gangów młodzieżowych, popełniających czyny karalne, z osobami w kryzysie bezdomności. Przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla tych badaczek i badaczy, którzy realizują bądź planują realizować badania w trudnym terenie, w sytuacjach wymagających wyjątkowych umiejętności interpersonalnych, mediacyjnych i negocjacyjnych, stających w swojej badawczej pracy przez dylematami etycznymi i metodologicznymi. W drugiej kolejności dla wszystkich.

W8.

dr hab. Małgorzata Michel, prof. uczelni (Uniwersytet Jagielloński)

Badanie środowisk defaworyzowanych w wymagającym terenie:

aspekty bezpieczeństwa, dylematy etyczne i metodologiczne w kontekście kryzysu humanitarnego